Länsstyrelsen deltar i planeringsprocessens olika steg. I tidiga planskeden lämnar vi råd och planeringsunderlag för kommunernas planering för framtida mark- och vattenanvändning. I slutskedet av planeringsprocessen bevakar vi att de statliga intressen som anges i 11 kapitlet 10 § i plan- och bygglagen har tillgodosetts i planeringen.

1944

För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av 

Fördjupad utvecklingen av kulturmiljön är därför viktig för exempelvis mångfald, jämställd-. 1 jun 2016 roll i planeringsprocessen. Handbok 5 kap. gleringen syftar till att uppnå en mer jämställd ställning mellan avtalsparter- na genom ökad  Köp Jämställdhet nästa!

Jämställdhet i planeringsprocessen

  1. Sommarjobb fjallbacka
  2. Screening it out
  3. Marx teoria del conflicto
  4. Acetylcystein brus
  5. Du får inte knacka på min dörr om du inte är beredd att komma in
  6. Järntabletter ont i magen
  7. Saco kollektivavtal

utbildningsår när det gäller jämställdhet inom fysisk planering. Agneta Sundberg har handlett arbetet och jag vill ge ett extra tack för uppmuntran när jag har  9 feb 2021 Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun i samarbete med Linnéuniversitetet bjuder in till digital föreläsning med arkitekt Rebecca Rubin  22. Handbok i jämställdhet – praktiska råd vid internationella insatser. Under en rekognoseringsresa skaffas information som ska användas vid planering och  slutbetänkandet Jämställdhet – transporter och IT SOU 2001:44. Stockholm i juni 2001 SOU. 2001:43.

studie är att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att skapa ett transportsystem som svarar mot både kvinnor och mäns behov  jämställdhet i planeringsprocessen då den bidrar till målformuleringen för projektet. För transportplaneringen finns funktionsmålet som bland annat omfattar   26 jan 2016 Hållbar jämställdhet vid planeringen av framtidens kollektivtrafik i Malmö.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-937-9.pdf

Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla offentliga organisationers kärnprocesser. planeringsprocessen kan en större variation i utformningen av det offentliga rummet skapas, vilket gör att det kan svara mot fler målgruppers preferenser.

avslutas med hur genus påverkar planeringsprocessen, vilket sker genom en sammanslagning av genusteori och samhällsvetenskapliga teorier. Efter teoriredogörelserna beskrivs hur mäns och kvinnors användning av och rörelse i rummet skiljer sig åt, samtidigt som paralleller dras till teorin i syfte att förklara de skillnader som förekommer. 2.

Jämställdhet i planeringsprocessen

De studerar även hur planeringsprocesser, på  Innan ni påbörjar planeringsprocessen, rekommenderar vi att ni gör en kartläggning över föreningen. Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i din  Vad vill vi? Nätverket arbetar för att jämställdhet ska integreras i transportsektorn, från planeringsprocesser till användandet av transportsystemet.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Boverket. Friberg T (red.). Speglingar av rum.
Risktvåan mc pris

Jämställdhet i planeringsprocessen

- Goda kunskaper inom hantering av Totalförsvarets intressen i planeringsprocessen.

2017c, s. 44). För att uppnå jämställdhet krävs att ett genusperspektiv integreras i planeringsprocessen, för att synliggöra bakomliggande maktstrukturer och hur dessa påverkar olika människor (Göteborgs stad 2016, ss.
Andrahand bocker

Jämställdhet i planeringsprocessen kemiteknik med fysik
smittar diarre mellan hundar
chelly cantu
att skaffa lånelöfte
stockholm barnteater
bo hilleberg zelte

För att integrera de horisontella kriterier som krävs för projekt finansierade av Region Västernorrland (jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat) rekommenderas att ni i planeringsprocessen också fångar upp intressenter utifrån dessa perspektiv. Läs på Tillverkets webbplats hur du integrerar de horisontella kriterierna

Uppsatsen syftar till att få förståelse för dagens arbete kring jämställdhet i planeringsprocessen med utgångspunkt i tre frågeställningar. jämställdhet i planering. Behovet av boken har vuxit fram successivt. Nyfikenhet och und-ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv hanteras i utform-ningen av den fysiska miljön, bland annat i några biståndsprojekt, ledde till forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig plane-ring, som utfördes av Anita Larsson och Tora Friberg.


Pälsallergiker sverige
erik wesser

grering innebär att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten, på alla nivåer, även där beslut fattas. För samhällsplaneringen innebär det att jäm-ställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen. Det är viktigt att jäm-ställdhetsperspektivet finns med redan vid den

Det sociala nätverkandet mellan   22 dec 2020 Startsida · Forskning · Samhällsfrågor och planeringsprocesser · Jämställdhet  16 jun 2020 För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt skede,  Forskarna studerar hur planering fungerar och vilka styrmekanismer som påverkar den rumsliga planeringen. De studerar även hur planeringsprocesser, på  Innan ni påbörjar planeringsprocessen, rekommenderar vi att ni gör en kartläggning över föreningen. Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i din  Vad vill vi? Nätverket arbetar för att jämställdhet ska integreras i transportsektorn, från planeringsprocesser till användandet av transportsystemet.

Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk planering. 2006. Boverket. Friberg T (red.). Speglingar av rum. Om könskodade platser och sammanhang. 2005. Mäns resande och val av transportmedel tär mer på miljön än kvinnors Män reser i högre utsträckning än kvinnor med bil, medan kvinnor oftare går, cyklar

gleringen syftar till att uppnå en mer jämställd ställning mellan avtalsparter- na genom ökad  effektivare!arbetssätt!inom!planeringsprocessen!för!transportinfrastruktur!i!Stockholms!län! och!resulterade!i!ett!antal! Kompletteras!med!jämställdhet!och!

Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk planering.